Už v mateÅ™ských školách je dramatická  výchova zaměřena na rozvoj motoriky, rétoriky a fantazie dÄ›tí. Zároveň se zábavnou formou rozvíjejí vyjadÅ™ovací schopnosti a způsoby samostatného vystupování pÅ™ed ostatními dÄ›tmi. Základní principy divadelního vystupování, držení tÄ›la Äi styl a způsob Å™eÄi jsou pro vÄ›tÅ¡inu pÅ™edÅ¡koláků dobrým základem do života. A protože nedílnou souÄástí každé nacviÄené divadelní hry jsou kostýmy a kulisy, které pomáhají pÅ™esunovat malé herce do svÄ›ta fantazie, zábavu si užijí i uÄitelé a lektoÅ™i. ZávÄ›reÄné výstupy už bývají zvládnuty i takto malými dÄ›tmi s naprostou jistotou. AÅ¥ už se jedná o klasickou pohádku Äi improvizované komediální vystoupení.

Zábava

Najít tu nejvhodnÄ›jší a nejzábavnÄ›jší formu dÄ›tského rozvoje i v následujících Å¡kolních letech dá sice práci. Ale výsledky urÄitÄ› stojí zato. Což dokládá množství dÄ›tí, které se do dramatického kroužku každoroÄnÄ› hlásí. Kde jinde by si mohly pod odborným vedením vyzkouÅ¡et svoje divadelní schopnosti. A zároveň se zábavnou formou nauÄit spoleÄnému sdílení. Jedním z takových cviÄení je nazváno Pohádka. DÄ›ti se sesednou do kruhu kolem stolu a spoleÄnÄ› zaÄnou vyprávÄ›t pohádku. A ne ledajakou. Protože každé smí pÅ™ispÄ›t jenom jednou vÄ›tou, meze fantazie se rozhodnÄ› nekladou. Pokud je k dispozici nahrávací zařízení, vÅ¡ichni se pÅ™i zpÄ›tném poslechu nestaÄí divit, co vytvoÅ™ili. A jakou zábavu u toho zažili.

Malé hereÄky

DÄ›ti se dobÅ™e baví u divadelní aktivity Zrcadlo. Kterou se dÄ›ti uÄí ve dvojicích nápodobÄ›. Jedno pÅ™edstavuje zrcadlo a opakuje pohyby kamaráda stojícího pÅ™ed ním. Střídá pomalé s rychlými pohyby, které se těžce napodobují. Po urÄité dobÄ› si pozici vymÄ›ní. Role je název další oblíbené Äinnosti, pÅ™i které dÄ›ti pÅ™edvádÄ›jí jak osoby, tak zvířátka. Čímž na sebe pÅ™ijímají jejich roli se vším vÅ¡udy. VÄetnÄ› zvukového projevu. Na rozvoj pÅ™edstavivosti funguje Kouzelná truhla, pÅ™i které se na židli umístí imaginární truhlice. Ke které dÄ›ti pÅ™icházejí jedno za druhým. A každé z ní vytáhne jednu imaginární vÄ›c, kterou ostatním barvitÄ› a zábavnÄ› popíše.

About devene

administrator